THỜI GIAN KHÁM TRUNG BÌNH THEO TỪNG ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Trong 7 ngày gần đây

Tên phòng khámTổng BNTổng phútTrung bình/phút
1. BN Khám6893331148
3. BN Khám + XN + CĐHA2133237563111
2. BN Khám + XN1084147423135
4. BN Khám + XN + CĐHA + TDCN2134237631111
5. BN Toàn viện282327094295

Trong 30 ngày gần đây

Tên phòng khámTổng BNTổng phútTrung bình/phút
1. BN Khám327817973554
3. BN Khám + XN + CĐHA112591420893126
2. BN Khám + XN6048917345151
4. BN Khám + XN + CĐHA + TDCN112781422501126
5. BN Toàn viện145561602236110