THỜI GIAN KHÁM TRUNG BÌNH THEO TỪNG ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Trong 7 ngày gần đây

Tên phòng khámTổng BNTổng phútTrung bình/phút
1. BN Khám4531984043
3. BN Khám + XN + CĐHA1444177702123
2. BN Khám + XN763119991157
4. BN Khám + XN + CĐHA + TDCN1445177779123
5. BN Toàn viện1898197619104

Trong 30 ngày gần đây

Tên phòng khámTổng BNTổng phútTrung bình/phút
1. BN Khám231910807046
3. BN Khám + XN + CĐHA83321089047130
2. BN Khám + XN4453727060163
4. BN Khám + XN + CĐHA + TDCN83441089467130
5. BN Toàn viện106631197537112