THỜI GIAN KHÁM TRUNG BÌNH THEO TỪNG ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Trong 7 ngày gần đây

Tên phòng khámTổng BNTổng phútTrung bình/phút
1. BN Khám6232973847
3. BN Khám + XN + CĐHA2433270996111
2. BN Khám + XN1126153724136
4. BN Khám + XN + CĐHA + TDCN2434271072111
5. BN Toàn viện305730081098

Trong 30 ngày gần đây

Tên phòng khámTổng BNTổng phútTrung bình/phút
1. BN Khám311814891847
3. BN Khám + XN + CĐHA120191494928124
2. BN Khám + XN5627881024156
4. BN Khám + XN + CĐHA + TDCN120351495979124
5. BN Toàn viện151531644897108